Kháng Sinh Thủy Sản KANAMYCIN

Điều trị các bệnh về nhiễm khuẩn nặng trên tôm cá.
Điều trị các bệnh nhiềm trùng phụ bộ trên tôm cá.
Bệnh nhiễm khuẩn huyết do Aeromonas.
Bệnh trên các loài cá nuôi nước mặn do nhóm Vibrio (Vibriosis).