MEN HẠ PHÈN

Men Vi Sinh Hạ Phèn có công dụng khử phèn, giúp giảm phèn và ổn định chất lượng nước ao nuôi thuỷ sản.

Thân thiện với môi trường và an toàn với vật nuôi.

Làm sạch nước và đáy ao nuôi