CHẤT TRỢ LẮNG AO NUÔI ANIONIC–AC

Làm trong nước và lắng tụ các chất hữu cơ lơ lửng trong nước như: phân tôm – cá, thức ăn thừa, mùn, rác hữu cơ…

Gia tăng lượng Oxy hòa tan trong nước giúp tôm, cá phát triển tốt hơn.

Ổn định màu nước cho ao nuôi.

Làm trong nước, lắng tụ chất bẩn, chất vô cơ trong nước giúp tăng lượng oxy hòa tan.